Stratejik Yaklaşım ve Eylem Planları

Stratejik Yaklaşım ve Eylem Planları

İFM Stratejik Yaklaşımı

Küresel ticaretin yaygınlaşması ve sermaye hareketlerinin hızlanması, gelişmiş ve kurumsallaşmış finans kurumlarının varlığını zorunlu hale getirmektedir. Dünyada gelişmiş ülkelerde bulunan New York, Londra, Frankfurt finans merkezlerinin yanı sıra yükselmekte olan ekonomilerde Dubai, Singapur, Hong Kong gibi önemli finans merkezleri bulunmaktadır. Türkiye de İstanbul Finans Merkezi ile bu alandaki girişimlerini kurumsal bir çerçeveye oturtmayı planlamıştır ve finans alanında etkin olmayı hedeflemektedir. İFM stratejik yaklaşımı çerçevesinde alt projelerle beraber eylem planlarının oluşturulmasına aracılık edecek olan ana çatı oluşturulmuştur.

Özellikle 2008 küresel finans krizi sonrası sağlıksız finansallaşan küresel ekosistemde reel sektörle finans sektörü arasındaki zayıflayan bağların güçlendirilmesinde “finans merkezleri” etkili ve sürdürülebilir araçlardan biridir. Bununla birlikte küresel ekonominin ve finansal sistemin ağırlık merkezinin batıdan doğuya doğru kaymaya başlaması ve transatlantik ekseninde yavaşlayan büyüme dinamikleri doğrultusunda İstanbul bu yeni konjonktürde küresel merkez olma yolundaki en güçlü adaylardan biridir. İstanbul tarihsel olarak da, doğu ve batı arasında hem coğrafi hem de ticari bir köprü görevi görmektedir. Bugün ise ülkemizin finansal piyasalar arasında da aynı bağı kurma potansiyelini taşıması, İFM’nin bölgede önemli bir alternatif olarak öne çıkmasını sağlamaktadır. 

İstanbul’un bu stratejik konumu finans piyasalarında bir merkez olma potansiyelini beraberinde getirirken, Fintek ve Katılım Finans İFM stratejik yaklaşımının en önemli iki odağı olarak öne çıkmaktadır. Küresel finans sisteminin ileride katılım finansmanı gibi modellerin paylarını daha çok arttırdığı bir sisteme evirileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle de İFM’nin varlığa dayalı reel ticareti destekleyen bir ekosistem haline getirilmesi sadece İstanbul’a değil tüm küresel finans sistemine daha sağlıklı finansman sağlayabilecektir. Kurulacak yeni ekosistem uluslararası sermaye akışını kolaylaştırarak yatırım çekme potansiyelinin artırılmasına, atıl tasarrufların yeni finansal araçlara yönlendirilerek ekonomiye kazandırılmasına, büyük altyapı projelerinin finansmanı ile finansal istikrarın sağlanmasına katkı sunacaktır. Ayrıca, ekonomi politikalarında önceliklendirilen, Türkiye açışından kritik öneme sahip sektörlerin selektif olarak desteklenmesi ve ekonomi politikalarının etkinliğini artırmak için İFM’nin yeni bir kaynak sağlayıcı olması hedeflenmektedir.  

Stratejik Koordinasyon

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisine verilen görev doğrultusunda İFM’nin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanmış, İFM’nin hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için ihtiyaçların ve yol haritasının belirlenmesine yönelik bütüncül bir istişare süreci koordinasyonu sağlanmıştır. 

İFM kapsamında paydaşlar ile bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuş ve bu görüşmeler neticesinde tüm paydaşları kapsayan bütüncül bir ortak akıl ortaya koymak üzere “İFM Eylem Planı Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştay sonrası süreçte ortaya çıkan İFM Eylem Planı bileşenleri ilgili kurumlarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, İFM özelinde değerlendirilebilecek eylem maddeleri için İFM’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bütüncül bir “İstanbul Finans Merkezi Kanunu” gerekliliği ortaya çıkmıştır. Hukuki altyapıya yönelik çalışmalar da ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler doğrultusunda tamamlanmış olup 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu 28 Haziran 2022 tarihinde 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi İFM’den en etkin şekilde fayda sağlanmasını tesis edecek stratejileri organik bir süreç dâhilinde tüm paydaşlarla koordineli bir şekilde sürdürmektedir.