Hakkımızda

24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra Türkiye’de Parlamenter Hükümet Sistemi’nden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş yapılmış ve Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı; Cumhurbaşkanı, İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan oluşmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, bu kararname ile kurulan Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip dört ofisten biridir. Diğer ofisler; İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisidir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre ofisler, doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ofisler, görev alanına giren hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarını koordine etmek, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yakın iş birliği içinde çalışmak, bunun için gerekli toplantı veya diğer organizasyonları yapmak, uluslararası alanda yapılan çalışmalara iştirak etmek ve ülkemizi temsil etmekle görevli ve yetkilidirler. Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda politikaların oluşturulması ve uygulanması ile kalkınma odaklı projelerin yürütülmesinde ofisler Cumhurbaşkanı ile en yakın çalışan birimlerdendir. 

Ofisler kendi görev alanları içerisinde araştırmalar yapmakta, raporlar hazırlamakta, yenilikçi politikalar üretmekte ve böylelikle politika yapımı ve karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Bunlara ek olarak ofisler; kamu, özel sektör, akademik kurumlar ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon sağlamaya yönelik görevler üstlenmektedir. Bu nedenle ofisler, kamu politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı’nın karar alma süreçlerinde çok önemli katkılar sunan kurumlardır. 

1 No’lu kararname ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisine dört görev tevdi edilmiştir. Bunlardan ilki, İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) faaliyete geçmesine ve dünyanın önde gelen finans merkezleri arasında yer almasına yönelik çalışmalar yürütmektir. Finans Ofisi, İFM kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonuna, yeni finansal ürünlerin geliştirilmesine, stratejik yaklaşımın belirlenmesine ve bu doğrultuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına yönelik bir yol haritasının oluşturulması ile görevlendirilmiştir. 

Finans Ofisi’nin görevleri arasında, finansal teknolojilerin gelişmesini sağlayacak yönde çalışmalar yapmak da yer almaktadır. Dijitalleşen dünyaya yeni açılımlar kazandıran “Finansal Teknolojiler (Fintek)”, finansal servislerin tüketicilere ulaşımını ve tüketiciler tarafından kullanımını geliştirmek için finansal teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen yenilikçi teknolojilerin ve iş modellerinin tümünü kapsamaktadır. Finans Ofisi, ülkemizin Fintek konusunda dünyanın önemli ve önde gelen ülkeleri ve toplumları arasında bulunmasını en öncelikli hedefleri arasında değerlendirmekte ve çalışmalarını tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde yürütmektedir. 

Finans Ofisi’nin bir diğer görevi ise ahlaki değerleri önceleyen, varlığa dayalı olması ve risk paylaşımını esas alması sebebiyle sistemik risklerin azaltılması ve reel sektör ile finansal kesim arasındaki yakın bağın tesis edilmesini amaçlayan “Katılım Finans” başlığını kapsamaktadır. Finans Ofisi, yenilikçi, kapsayıcı ve dinamik bir katılım finansı ekosisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmakta, risk paylaşımına dayalı yeni ürünler geliştirmektedir. Ayrıca Finans Ofisi gerek “Fintek” gerekse de “Katılım Finans” alanında önemli ülke, kurum ve kuruluşlarla stratejik iş birlikleri kurmaya son derece önem vermektedir.

Bunlara ek olarak; ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izlemek ve analizler yapmak, Türkiye’nin finans piyasaları içindeki konumunu raporlamak, finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak Finans Ofisinin başlıca görevleri arasında yer almaktadır.