KFSB_Resmî_Gazete_Genelge

“Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025)”ne İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmî Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimiz koordinasyonu ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan “Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025)”ne ilişkin 2022/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 5 Ekim 2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 

Katılım finans alanında ülkemizin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan ve sunuş yazısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan “Katılım Finans Strateji Belgesi” (KFSB), Türkiye’yi katılım finansın lider ülkesi olarak konumlandırmak için bir yol haritası niteliği taşıyor. 

KFSB, İstanbul Finans Merkezi projesinin de iki temel ayağından bir tanesi olan katılım finansın, ilke ve prensiplerine uyumlu biçimde faaliyet göstermesi, çeşitli yapısal sorunlarına uygulanabilir ve gerçekçi çözümler üretilmesi, finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşması ve Türkiye Ekonomi Modeli’ni etkin biçimde desteklemesi amacıyla hazırlandı. 

Türkiye’ye özgü bir model oluşturuldu
KFSB’nin hazırlık sürecinde yurt dışında başarılı uygulamalar ve stratejik adımlar detaylı olarak incelenmekle birlikte, Türkiye’ye özgü bir model oluşturuldu. Bu çerçevede, katılım finans paydaşlarının düşünce, görüş ve önerilerini almak üzere Paydaş Öneri Formu hazırlanarak, 89 adet kurum ve kuruluşun yanı sıra alanında uzman 73 kişi ile paylaşıldı. Ayrıca, 8 öncelikli alan belirlenerek bu alanlara ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Çalışma gruplarında, farklı kurum ve kuruluşlardan toplam 45 üye ile 6 hafta süren haftalık toplantılar gerçekleştirildi. Tüm bu süreçte elde edilen birikim ile KFSB’nin hazırlık süreci tamamlandı. 

Dünyada öncü rol oynayacak ve Türkiye Ekonomi Modeli’ni etkin biçimde destekleyecek bir finansal model oluşturmak vizyonu ile hazırlanan KFSB’de, katılım finans esaslarına göre faaliyet gösteren, gaye odaklı ilkeleri göz önünde bulunduran, kapsayıcı, sürdürülebilir ve yenilikçi bir katılım finans sistemini hayata geçirmek misyonu kapsamında çalışmalar yapıldı. 

KFSB ile 5 temel amaç ve 18 hedef belirlendi
KFSB ile 2022-2025 yıllarında ülkemizde yürütülen katılım finans alanındaki çalışmaları ortak bir zemine oturtacak eylem maddeleri ve bu maddelerin uygulama, takip ve değerlendirme süreçlerini yönetmek üzere koordinasyon kurulu ve grupların mekanizmasının ortaya konulması hedefleniyor. 

Strateji belgesi, beş temel amaç ve somut nitelikte toplam 18 hedef etrafında tasarlandı. Söz konusu stratejik amaçlar şu şekilde belirlendi:

  1. Kurumsal dönüşümü gerçekleştirmek,
  2. Destekleyici mekanizmaları tesis etmek,
  3. Bütüncül fıkhî yönetişim yapısını oluşturmak,
  4. Beşerî sermayenin gelişmesini sağlamak,
  5. Algı, farkındalık ve katılım finans okuryazarlığını iyileştirmek.

Bu stratejik amaçlar kapsamında 84 eylem maddesi belirlendi. 

Katılım Finans Strateji Belgesi Koordinasyon Kurulu oluşturulacak
KFSB’de yer alan eylem maddelerinin uygulanmasında kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak ve Eylem Planı Uygulama ve İzleme Grupları’ndan gelen dönütleri üst düzeyde değerlendirmek üzere, Katılım Finans Strateji Belgesi Koordinasyon Kurulu oluşturulucak. Finans Ofisi Başkanımızın başkanlığında toplanacak kurul üyeleri, KFSB ile doğrudan ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşacak ve en az dört ayda bir toplanacak. Ayrıca, KFSB’de yer alan stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik, sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Eylem Planı Uygulama ve İzleme Grupları oluşturulacak. Söz konusu gruplar ise üç ayda bir toplanacak. 

Finans Ofisi olarak KFSB kapsamında ortaya konulan yol haritasıyla, katılım finans sisteminin yapısal sorunlarına gerçekçi ve uygulanabilir çözümler bulunması ve Türkiye’nin finansal bağımsızlığına, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye katkı sağlayacak bir finansal yapı inşa edilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca, İstanbul Finans Merkezi'nin bölgesel ve küresel bir katılım finans merkezi olması da önemli amaçlarımızdan bir tanesini oluşturuyor. 

Katılım Finans Strateji Belgesi’nin Türkçesine ulaşmak için tıklayınız.

Katılım Finans Strateji Belgesi’nin İngilizcesine ulaşmak için tıklayınız.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne ulaşmak için tıklayınız.