Sigortacılık Eğitim Merkezi

Türk Sigorta Sektörüne ilişkin mesleki nitelik taşıyan eğitim ve sınav organizasyonlarının yürütülmesi amacıyla 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31 inci maddesine istinaden kurulan Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), ülkemiz sigortacılık sektörü aktörlerinin, sektörel bilgi düzeylerinin geliştirilmesi; böylece Türk Sigorta Sektörünün hizmet ve eğitim kalitesinin üst düzeye yükseltilmesini hedeflemektedir.

Sektörde faaliyet gösteren sigorta acenteleri, sigorta eksperleri, aktüerler, brokerler, gibi temel aktörlerin zorunlu eğitim ve sınavlarının organizasyon görevi SEGEM’e verilmiştir. Bu eğitimlerin içeriğinin belirlenmesi, standartlaşması, yaygın kitlelere ulaştırılması, belli aralıklarla tekrarlanması, önceden duyurulan standart sınavların yapılması, başarılı olanlara sertifika verilmesi, yaşam boyu mesleki eğitim kavramının, kapsamlı uygun maliyetle, tarafsız ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesi SEGEM’in temel yükümlülüğüdür.

SEGEM’in yapısı, kuruluş ve faaliyetleri, Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. İlgili Yönetmelik uyarınca, SEGEM’in faaliyetleri arasında, sigortacılık alanındaki uygulamalara ve gelişmelere ilişkin eğitim programları hazırlamak ile yurt içi ve dışından gelen eğitim talepleri doğrultusunda yerinde veya bilgisayar destekli uzaktan eğitim faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamak da yer almaktadır. Bu kapsamda, SEGEM, ilgili mevzuatlardan kaynaklı zorunlu eğitimlerin yanı sıra zorunlu olmayan, ilgili tarafların isteğe bağlı katılımına açık eğitim programları da düzenlemektedir.