Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Kasım 2005 tarihli 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kamu tüzel kişiliğini haiz olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK); Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) ile Başkanlık Teşkilatından oluşmaktadır. BDDK’nın merkezi İstanbul’dadır.

BDDK; Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların, yabancı bankaların Türkiye temsilciliklerinin, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin, finansman şirketlerinin, finansal holding şirketlerinin, varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinleri ile düzenleme ve denetiminden sorumludur. Ayrıca, bankalara veya finansal holding şirketlerine hizmet veren bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirmesi de BDDK tarafından yerine getirilmektedir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK’nın görevleri, Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

  • Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla banka dışı kuruluşların; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek,
  • Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası mali, iktisadi ve mesleki teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat zaptı imzalamak,
  • Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

BDDK’nın gözetimi ve denetimi altındaki kuruluşların güncel listeleri BDDK’ın resmi internet sitesindeki https://www.bddk.org.tr“Kuruluşlar” sekmesinde yer almaktadır.

5411 Bankacılık Kanunu

https://www.bddk.org.tr/