1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
 
YEDİNCİ KISIM
CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Tanımlar

Kuruluş

MADDE 525 – (1) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bu kısmında; verilen görevleri yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kurulmuştur.

(2) (Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/7 md.) Ofislerin merkezi Ankara’dadır. Ofisler gerekli görmesi halinde yurtiçinde ve yurtdışında çalışma bürosu açabilir.

Tanımlar

MADDE 526 – (1) Bu Bölümde geçen;

a) Başkan: Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisinin Başkanını,

b) Başkanlık: Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisinin Başkanlığını,

c) (Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/8 md.) Dijital dönüşüm: Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirilen bütüncül dönüşümü,

ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Finans Ofisi

Finans Ofisinin görevleri

MADDE 527/C- (Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/9 md.)

(1) Finans Ofisinin görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izlemek ve analizler yaparak raporlamak.

b) Türkiye’nin finans piyasaları içindeki konumunu raporlamak.

c) Finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.

ç) İstanbul Finans Merkezi projesini yürütmek ve gelişmeleri takip etmek.

d) Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

Finans Ofisinin hizmet birimleri ve görevleri

MADDE 527/Ç- (Değişik:RG-06/02/2021-31387-CK-70/23 md.)

(1) Finans Ofisinin hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

a) Finansal Stratejiler ve Analiz Dairesi Başkanlığı:

1) Bankacılık sektörü ile bankacılık dışı finansal sektör verilerini temin etmek ve bu verileri farklı periyotlar için analiz ederek elde edilen sonuçları Cumhurbaşkanına raporlamak.

2) Türkiye’de finansal sektörün genel durumu ile ilgili raporlar hazırlamak ve Cumhurbaşkanına sunmak.

3) Ulusal ve uluslararası finansal hareketleri izlemek ve bunların etkilerini analiz etmek, güncel ekonomik ve finansal gelişmeleri Cumhurbaşkanına raporlamak.

4) Türkiye’nin finansal yapısı ile ilgili analizler yapmak, stratejiler geliştirmek ve finansal yapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

5) Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu tespit etmek, raporlamak ve güçlendirmeye yönelik stratejiler geliştirmek.

6) Yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması yönünde çalışmalar yapmak.

7) Finansal teknolojiler alanının geliştirilmesi yönünde stratejiler belirlemek, bu stratejiler kapsamında alınan kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına raporlamak.

8) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Katılım Finans Dairesi Başkanlığı:

1) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, katılım finans alanında stratejiler geliştirmek, bu stratejiler kapsamında alınan kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına raporlamak.

2) Katılım finansın geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini artırmak ve bu alanda koordinasyonu sağlamak.

3) Katılım finansın geliştirilmesi ve katılım finansa yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirmek, bu tür faaliyetlerde yer almak ve bu faaliyetleri desteklemek.

4) Katılım finans alanında Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik araştırmalar yapmak.

5) Katılım finans alanında yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) İstanbul Finans Merkezi Dairesi Başkanlığı:

1) İstanbul’un küresel bir finans merkezi olmasını sağlayacak strateji ve politikalar geliştirmek, bu kapsamda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını koordine ederek strateji ve politikaların uygulanmasını takip etmek.

2) İstanbul Finans Merkezi projesinin tamamlanmasını, faaliyete geçmesini ve Cumhurbaşkanının belirlediği hedefler doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere yürütme ve koordinasyon görevini yerine getirmek.

3) İstanbul Finans Merkezi projesi ile ilgili farklı kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen tüm mevzuat çalışmalarının uyumlaştırılması ve ilgili mevzuatın hazırlanması hususunda koordinasyonu sağlamak.

4) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Yurtdışı Faaliyetler Dairesi Başkanlığı:

1) Ofis ile uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin ilgili kurumları arasında bilgi alışverişi sağlamak, ikili ya da çok taraflı işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek, bu kapsamda ilgili mevzuatı çerçevesinde protokoller hazırlamak ve yürütmek.

2) Uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

3) Yurtdışındaki tanıtım etkinliklerinin organizasyonu ve koordinasyonunu ilgili birimle birlikte gerçekleştirmek.

4) Ofisin görev ve sorumluluk alanına giren konulardaki uluslararası anlaşma, sözleşme ve diğer hukuki metinlerin imzalanması ve/veya onaylanmasına yönelik süreci ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde takip etmek.

5) Ofisin yurtdışı temsilcilikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

1) Ofisin insan kaynağı politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak, personel istihdamını sağlamak ve personelin özlük işlemlerini yürütmek.

2) Ofis personelinin yetiştirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini yürütmek.

3) Ofisin bilgi teknolojileri altyapısını kurmak, işletmek ve geliştirmek.

4) Ofisin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

5) Ofisin yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, sağlık ile diğer idari hizmetlerini yürütmek, taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak.

6) Ofisin kurumsal iletişim süreçlerini yürütmek.

7) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Hukuk Müşavirliği:

1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

2) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ALTINCI BÖLÜM
Ortak hükümler

Sorumluluk ve koordinasyon

MADDE 528 – (1) Başkan, ofisin en üst amiri olup ofisin genel yönetim ve temsilinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

(2) Başkan, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak yönetir.

(3) Başkan, Ofisin bütçe teklifini hazırlar, belirlenen amaç, politika, strateji ve performans hedef ve ölçütleri doğrultusunda uygulamayı yürütür, izler ve raporlar.

(4) Başkan, Ofisin yönetim sistemlerini gözden geçirir, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir ve yönetimin geliştirilmesini sağlar.

(5) Başkan, faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

(6) (Değişik:RG-24/10/2019-30928-CK-48/10 md.) Ofislerde Başkana yardımcı olmak üzere başkan yardımcısı görevlendirilebilir.

(7) (Değişik:RG-24/10/2019-30928-CK-48/10 md.) Ofis, görev alanına giren hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarını koordine etmek, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmak, bunun için gerekli toplantı veya diğer organizasyonları yapmak, uluslararası alanda yapılan çalışmalara iştirak etmek ve ülkemizi temsil etmekle görevli ve yetkilidir.

(8) Ofis Başkanlıkları, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık suretiyle yaptırabilir ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilir.

(9) Bu kapsamdaki faaliyetler ile Başkanlığa teklif edilen projelerin değerlendirilmesi ve desteklenen projelerin izlenmesine ilişkin hizmet alımlarında görev alan kamu görevlileri ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak harcamalar Başkanlık bütçesinden karşılanır. Başkanlıkça desteklenen araştırma-geliştirme projelerinde proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına onaylanan projede belirlenen tutarlar üzerinden ödeme yapılabilir. Projede görev yapan ve kamu görevlisi olmayan diğer personele onaylanan projede belirlenen tutarlar üzerinden hizmet bedeli ödenebilir.

(10) (Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/10 md.) Ofis, görev alanına ilişkin hukuki, idari ve teknik anlamdaki ihtiyaçları değerlendirmek ve görev alanına giren hususlarda mevzuat önerileri geliştirmekle görevli ve yetkilidir.

Personel istihdamı, çalıştırılması ve görevlendirme

MADDE 529 – (1) Ofislerde, 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümlerine göre personel istihdam edilir. Ayrıca ilgisine göre 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci ve ek 26 ncı maddesine göre geçici veya sözleşmeli olarak personel istihdam edilebilir. Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri Cumhurbaşkanınca tespit edilir.

(2) Uzman personel, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş adaylar arasından istihdam edilir.

(3) Özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, hizmetin özelliği veya devamlılığı gözetilerek vekâlet, istisna veya hizmet akdi bir yıl veya bir yıldan uzun süreyle, yerli ve yabancı danışman ve uzmanlar istihdam edilebilir.

(4) Personelin istihdamı ile başkan ve diğer personelin görevlerinin ifası sırasında yaptıkları faaliyet giderlerinin hangilerinin Ofis bütçesinden karşılanabileceğine dair usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(5) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen nitelikleri haiz bir iç denetçi istihdam edilebilir.

Eğitim ve mecburi hizmet

MADDE 529/A- (Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/11 md.)

(1) Ofis personeli mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere yurtdışına gönderilebilir. Bu kapsamda yurtdışına gönderilecek personelin seçilme usul ve şartları, çalışmalarının nasıl izlenip denetleneceği, geri çağrılmalarını gerektirecek haller, mecburi hizmet, masrafların tahsili ile diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun 78 inci, 79 uncu, 80inci ve ek 34 üncü maddeleri ile bunlara dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak, 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen oranları geçmemek üzere ödenecek tutarları belirlemeye Başkan yetkilidir.

(2) Başkan tarafından uygun görülmesi halinde personel, Ofis hizmetlerinde kullanacağı yabancı dili daha etkin öğrenmesi için yurtiçi dil eğitim programlarına Ofis hizmetlerini aksatmamak kaydıyla gönderilebilir. Bu durumda Ofis, personelin eğitim amaçlı dil masraflarının %50’si kadarını karşılayabilir.

Bütçe ve denetim

MADDE 530– (1) Ofisin bütçesi aşağıdaki kaynaklardan oluşur:

a) Genel bütçeden Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulacak ödenek,

b) Ofis tarafından ücret karşılığı sağlanabilecek çeşitli hizmetler karşılığında elde edilecek gelirler,

c) Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar.

(2) Ofislerin bütçelerinin gelir, gider ve muhasebesine ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Bilgi isteme ve gizliliğe uyma

MADDE 531 – (1) Ofisler, görev alanlarıyla ilgili araştırma ve inceleme ve diğer çalışmaları yapabilmek için gerekli olan bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebilir. Ofisin her türlü personeli, bu yoldan sağlanan bilgilerden sır mahiyetinde olanları açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.

Kadrolar

MADDE 532– (Değişik:RG-24/10/2019-30928-CK-48/12 md.)

(1) Ofisin kadroları Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.

Yöneticilerin sorumluluğu

MADDE 533 – (1) Ofiste görev yapan her kademedeki yöneticiler yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek emir ve direktifler ile sıralı yöneticiler tarafından verilecek emir ve talimatları yönünde mevzuata uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

Yetki devri

MADDE 533/A- (Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/13 md.)

(1) Başkan ve her kademedeki birim yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri, yetki devreden yöneticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Düzenleme görev ve yetkisi

MADDE 534– (1) Ofis Başkanlığı; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idarî düzenlemeler yapabilir.

Yurtdışı teşkilatı

MADDE 535 – (1) Başkanlık yurtdışı teşkilatı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda yurtdışı teşkilatı kurabilir.

Atıflar

MADDE 536 – (1) Başkanlığın görev alanına giren konulara ilişkin olmak kaydıyla mevzuatta Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığına yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarından münhasıran devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Milletlerarası andlaşmaların onaylanma usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar 244 sayılı Kanunun uygulanmasına devam olunur.

Yönetmelikler

MADDE 537– (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 538– (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 539 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.